BẢNG PHÂN CÔNG BAN ĐIỀU HÀNH TRACENT

BẢNG PHÂN CÔNG BAN ĐIỀU HÀNH TRACENT

Nhiệm kỳ V (2020 – 2025)

STT Họ và Tên Chức Vụ Nhiệm vụ cụ thể
01 Vũ Trọng Khang Chủ tịch –  Đại diện theo pháp luật

–  Chủ tài khoản Tracent

– Chịu trách nhiệm chung về điều hành, quản lý, quyết định các công việc thường xuyên

– Quyền và nghĩa vụ thực hiện theo Điều 7, Điều 8 của Điều lệ Tracent

–  Trực tiếp điều hành, quản lý Tracent

– Phụ trách Ban quản lý chất lượng toàn diện

–   Phụ trách Ban chuyển đổi số

02 Trương Thị Hoà Phó Chủ tịch –  Thường trực trong Ban điều hành

– Được Chủ tịch uỷ quyền phụ trách chuyên môn, giúp Chủ tịch về lĩnh vực chuyên môn

–  Chủ tịch Hội đồng chuyên môn

– Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho trọng tài viên

–  Phụ trách Ban đào tạo và bồi dưỡng

03

 

Trịnh Thị Bích

 

Phó Chủ tịch

 

–  Thường trực trong Ban điều hành

– Được Chủ tịch uỷ quyền phụ trách các lĩnh vực hành chính, kế toán, tài vụ, quản trị

– Phụ trách Ban khen thưởng và kỷ luật

04 Lê Văn Tuấn Phó Chủ tịch –   Thường trực trong Ban điều hành

– Giúp Chủ tịch dự thảo, rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện quy tắc tố tụng trọng tài, quy tắc hoà giải thương mại khi cần thiết hoặc theo quy định pháp luật

–  Phụ trách Ban xây dựng và phát triển

–  Phụ trách văn phòng đại diện Tracent tại công ty Luật TNHH LVT

05 Bùi Anh Thuỷ Phó Chủ tịch –   Thường trực trong Ban điều hành

–  Thay mặt Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt

– Giúp Chủ tịch trong công tác đối ngoại

–  Phụ trách văn phòng đại diện Tracent tại Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế

– Giúp Chủ tịch xây dựng chương trình công tác, phát triển trọng tài viên, kiện toàn tổ chức và cơ sở vật chất của Tracent

06 Phan Hồng Việt Phó Chủ tịch –   Phụ trách Ban tuyên truyền

–   Giúp Chủ tịch trong công tác tuyên truyền thuộc khối quận, huyện

–   Báo cáo viên của Tracent

07 Phạm Ngọc Hưng Phó Chủ tịch – Phụ trách công tác tuyên truyền trong khối doanh nghiệp

–  Báo cáo viên của Tracent

– Phụ trách công tác hoà giải thương mại của Tracent

08 Đỗ Văn Chước Phó Chủ tịch – Phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của chi nhánh Tây Nam Bộ
09 Nguyễn Đức Phó Chủ tịch – Phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của chi nhánh Đông Nam Bộ
10 Nguyễn Thị Hồng Liên Uỷ viên – Thực hiện nhiệm vụ của Ban thi đua khen thưởng và kỷ luật

–  Xây dựng tiêu chuẩn thi đua

– Đề xuất khen thưởng hàng năm hoặc đột xuất

11 Trần Thị Ngọc Hương Uỷ viên – Thực hiện nhiệm vụ của Ban xây dựng và Phát triển
12 Nguyễn Thị Thu Trang Uỷ viên –  Thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý chất lượng toàn diện theo sự phân công của Chủ tịch
13 Bùi Minh Diễm Châu Uỷ viên – Thực hiện nhiệm vụ của Ban chuyển đổi số theo sự phân công của Chủ tịch

– Phụ trách trang web của Tracent

14 Trần Thanh Giang Uỷ viên – Phụ trách công tác tuyên truyền trong ngành ngân hàng
15 Phạm Đình Hưng Uỷ viên – Thực hiện nhiệm vụ của Ban dào tạo và bồi dưỡng
16 Nguyễn Thanh Hoài Uỷ viên – Thực hiện nhiệm vụ của Ban tuyên truyền

 

CÁC BAN CỦA TRACENT

 1.     Ban Thường trực:
 2.     TTV Vũ Trọng Khang
 3.     TTV Trương Thị Hòa
 4.     TTV Bùi Anh Thuỷ
 5.     TTV Lê Văn Tuấn
 6.     TTV Trịnh Thị Bích
 7.     Ban Xây dựng và Phát triển:
 8.     TTV Lê Văn Tuấn
 9.     TTV Trần Thị Ngọc Hương
 10.     Ban Tuyên truyền:
 11.     TTV Phan Hồng Việt
 12.     TTV Phạm Ngọc Hưng
 13.     TTV Nguyễn Thanh Hoài
 14.     TTV Trần Thanh Giang
 15.     TTV Phạm Đình Hưng

 

 1.     Ban Quản lý Chất lượng toàn diện:
 2.     TTV Vũ Trọng Khang
 3.     TTV Nguyễn Thị Thu Trang
 4.     Ban Chuyển đổi số:
 5.     TTV Vũ Trọng Khang
 6.     TTV Bùi Minh Diễm Châu
 7.     Ban Thi đua khen thưởng và kỷ luật:
 8.     TTV Trịnh Thị Bích
 9.     TTV Nguyễn Thị Hồng Liên
 10.     Ban Đào tạo và Bồi dưỡng:
 11.     TTV Trương Thị Hoà
 12.     TTV Bùi Anh Thuỷ
 13.     TTV Phạm Đình Hưng
 14.     Hội đồng chuyên môn:
 15.     TTV Vũ Trọng Khang
 16.     TTV Trương Thị Hoà
 17.     TTV Bùi Anh Thuỷ
 18.     TTV Lê Văn Tuấn
 19.     TTV Trịnh Thị Bích