Tổng hợp

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức Trọng tài Thương mại – Thi hành phán quyết Trọng tài thương mại (Kỳ 5)

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài thương mại được giải quyết khi có thỏa thuận trọng tài trước, trong hay sau khi xảy ra tranh chấp. Việc giải quyết tranh chấp diễn ra trong một hoặc nhiều phiên họp, phiên họp cuối phải được tuyên bố cho các bên [...]

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức Trọng tài Thương mại – Phán quyết trọng tài thương mại (Kỳ 4)

Hiện nay phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại ngày càng được các doanh nghiệp hoạt động thương mại lựa chọn, kể cả doanh nghiệp nước ngoài. Vì những ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp này, như tính bảo mật trong giải quyết tranh chấp, [...]

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài Thương mại – Trọng tài viên trong giải quyết tranh chấp thương mại (Kỳ 3)

Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng trọng tài thương mại ngày càng được các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ lựa chọn, kể cả doanh nghiệp nước ngoài. Vì những ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp này, như tính bảo mật trong giải quyết [...]

Tranh chấp kinh doanh thương mại hiệu quả thông qua phương thức trọng tài thương mại (Kỳ 2)

Tranh chấp kinh doanh thương mại là tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại, khi có sự mâu thuẫn về quyền và lợi ích vật chất giữa các Doanh nhân. Bởi mục đích chính của hoạt động thương mại là mục đích sinh lời, nên khi không thỏa mãn được [...]

Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại giữa Tòa án và Trọng tài Thương mại (Kỳ 1)

Tòa án Nhân dân thành lập theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 (Luật số 62/2014/QH13), Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa [...]