Đóng
HInhbia

Hòa giải

Điều khoản hòa giải mẫu

ĐIỀU KHOẢN HÒA GIẢI MẪU CỦA TRACENT

“Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hòa giải tại Trung tâm Hòa giải Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (TRACENT) theo Quy tắc hòa giải của TRACENT”.
“All disputes originated from the contract will be settled by mediation at Ho Chi Minh City Commercial Arbitration Center (TRACENT) under the Rules of Mediation of TRACENT”.

18/04/2019

Bài viết liên quan