QUY TẮC HÒA GIẢI

TRACENT có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại và các tranh chấp khác theo quy định của Luật Trọng tài Thương mại của Việt Nam kể cả các tranh chấp có yếu tố nước ngoài. Phán quyết của TRACENT là chung thẩm, có hiệu lực thi hành tại trên 150 quốc gia tham gia Công ước New York.

Đồng thời là một tổ chức hòa giải thương mại có thẩm quyền, TRACENT chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hòa giải thương mại nhằm góp phần làm đa dạng hóa việc lựa chọn một hình thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại phù hợp cho các doanh nhân, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam.

Quy tắc hòa giải này được xây dựng phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế, thực tiễn ở Việt Nam cũng như điều kiện hoạt động của TRACENT, nhằm đảm bảo nguyên tắc hàng đầu của TRACENT trong giải quyết tranh chấp là luôn tôn trọng thỏa thuận của các bên, bảo vệ bí mật thông tin cho các bên và phát huy được ưu điểm của TRACENT là thủ tục giải quyết linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả.