Đóng
HInhbia

Trọng tài

Mẫu đơn khởi kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Hồ chí minh, ngày………tháng………năm 201

 

 

ĐƠN KHỞI KIỆN
Về việc khởi kiện tranh chấp hợp đồng số………………ký ngày…… tháng……năm………

Kính gửi: TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyên đơn:

– Công ty :
– Địa chỉ :
– Điện thoại : Fax :
– Đại diện : Chức vụ :
– Người đựơc ủy quyền: (nếu có) :
Bị đơn:
– Công ty :
– Địa chỉ :
– Điện thoại : Fax :
– Đại diện : Chức vụ :

1/ Tóm tắt nội dung tranh chấp:
– Căn cứ hợp đồng số …………………..ký ngày……………………………… giữa Công ty A và Công ty B thể hiện như sau:
+ Nêu vấn đề hai bên đã thực hiện và không thực hiện hợp đồng như thế nào
+ Nêu rõ vi phạm của bên B tại điều khoản nào của hợp đồng đã ký kết (vi phạm về số lượng, chất lượng, thời gian, về thanh quyết toán, v.v…)
+ Nêu rõ diễn biến quá trình thương lượng giải quyết vi phạm trong hợp đồng và kết quả thương lượng lần cuối cùng trước khi khởi kiện.
+ Tình hình công nợ tồn đọng.

2/ Các yêu cầu giải quyết tranh chấp của nguyên đơn:
(Đề nghị ghi rõ trị giá tranh chấp và các yêu cầu cụ thể)
– Số tiền yêu cầu bị đơn thanh toán là bao nhiêu
– Về lãi suất chậm trả (có hay không)
– Các vấn đề khác như bồi thường thiệt hại (nếu có)

3/ Tên Trọng tài viên mà Nguyên đơn chọn:
(Nguyên đơn có thể trực tiếp chọn Trọng tài viên hoặc yêu cầu Chủ tịch TRACENT chỉ định Trọng tài viên thay mình)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu)

18/04/2019

Bài viết liên quan