Đóng
HInhbia

Trọng tài

Mẫu giấy ủy quyền

Tên công ty

Địa chỉ

Số tt văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Giấy ủy quyền

 

Tôi tên là :……………………………………….   Chức vụ :…………………………………………………………….

Là người đại diên theo pháp luật của Công ty ……………………………………………..

Địa chỉ ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Là Nguyên đơn (Bị đơn) trong vụ kiện tranh chấp “ Hợp đồng ………………………………….……………..” với  Bị đơn (Nguyên đơn ) là Công ty ……………………………………………………………………………………………………………..

 

Bằng văn bản này ủy quyền cho:

 

Ông ( bà)              :……………………………………….. Sinh năm:……………………………………………..

Chức vụ               :

Số CMND            :…………………… Cấp ngày : ……………………… tại :…………………………………..

Thường trú tại     ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc   ……………………………………………………………………………………………………………..

( Sau đây gọi tắt là “ người được ủy quyền” )

 

Thực hiện một số công việc theo nội dung ủy quyền như sau:

 

  • Người được ủy quyền được quyền thay mặt và nhân danh công ty……………………………………………………………………….…….. , liên hệ với Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại- TP. Hồ Chí Minh (Tracent) để tham gia quá trình giải quyết tranh chấp và toàn quyền quyết định liên quan đến việc giải quyết vụ kiện ký kết mọi giấy tờ.
  • Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày ký giấy ủy quyền này cho đến khi kết thúc vụ kiện được giải quyết bằng quyết định của trọng tài hoặc chấm dứt theo qui đinh của pháp luật.

 

      Người được ủy quyềnTp. HCM, ngày …   tháng … năm…

Đại diện có thẩm quyền Công ty  A

(Ký tên đóng dấu)

 

18/04/2019

Bài viết liên quan