Đóng
HInhbia

Trọng tài

Mẫu văn bản thỏa thuận

Tên công ty

Địa  chỉ

Số tt văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

VĂN BẢN THỎA THUẬN

CHỌN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TRACENT) VÀ CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN

 

Về việc tranh chấp Hợp đồng số………………………………………… ký ngày……………….

giữa Công ty ……………………………………………………………………………………………………………….

với Công ty …………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Kính gửi:        CHỦ TỊCH TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Chúng tôi là:

– Công ty              :……………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ               :……………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại          :………………………………………… Fax :………………………………………….

– Người đại diện  :………………………………………… Chức vụ :………………………………….

Nay Công ty chúng tôi quyết định chọn Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh và chọn Trọng tài viên ………………………. để tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng nói trên.

Chúng tôi cam kết tuân thủ theo quyết định của Trung tâm Trọng tài Thương mại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trân trọng!

 

TP,Hồ Chí Minh, Ngày … tháng … năm  …    

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

18/04/2019

Bài viết liên quan