Members - Bùi Anh Thuỷ

Bùi Anh Thuỷ

Phó Chủ Tịch Tracent

Năm sinh: 1958
Nghề nghiệp: LUẬT SƯ, PHÓ CHỦ TỊCH TRACENT; TRƯỞNG KHOA LUẬT ĐẠI HỌC, TRƯỞNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẠI NAM VIỆT
Email: thuybuianh@gmail.com
Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại, Lao động, Xuất nhập khẩu,…
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Hoạt động nghề nghiệp hiện tại: LUẬT SƯ, PHÓ CHỦ TỊCH TRACENT; TRƯỞNG KHOA LUẬT ĐẠI HỌC, TRƯỞNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẠI NAM VIỆT