Members - Bùi M D Châu

Bùi M D Châu

Uỷ viên Tracent

TRỌNG TÀI VIÊN TRACENT

Chuyên môn: Thương mại; Kinh tế; Giáo dục, Đầu tư nước ngoài

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh