Members - Bùi Việt Cường

Bùi Việt Cường

Trọng tài viên

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH, PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ. (IBCA)

Chuyên môn: Ngoại thương (XN Khẩu)/ Kinh tế đối ngoại, Hội nhập Kinh tế – Thương mại Quốc tế

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh