Attorneys - Đỗ Văn Chước

Đỗ Văn Chước

Phó chủ tịch Tracent

PHÓ CHỦ TỊCH TRACENT, GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH TRACENT TÂY NAM BỘ

Chuyên môn: Kinh tế, Thương mại; Doanh nghiệp

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh