Members - Hồ Hữu Hoành

Hồ Hữu Hoành

Trọng tài viên

Luật sư – CHỦ TỊCH CỦA CÔNG TY Luật SAIGONMIND

Chuyên môn: Franchise, sở hữu trí tuệ, đầu tư, doanh nghiêp, lao động, thương mại

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh