Members - Huỳnh Tấn Đạt

Huỳnh Tấn Đạt

Trọng tài viên

TIẾN SĨ LUẬT, CỬ NHÂN HÀNH CHÍNH, PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TP.HCM.

Chuyên môn: Thương mại; Hành chính; Doanh nghiệp

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh