Members - Lê Văn Tuấn

Lê Văn Tuấn

Phó chủ tịch Tracent

LUẬT SƯ, TRỌNG TÀI VIÊN, GIÁM ĐỐC LVT LAWYERS, PHÓ CHỦ TỊCH TRACENT

Chuyên môn:Thương mại, Xây dựng, Bảo hiểm, Tín dụng, Hàng hải

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh