Members - Ngô Xuân Lực

Ngô Xuân Lực

Trọng tài viên

Năm sinh: 1966
Nghề nghiệp: PHÓ VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ
Email: nx.lucky@gmail.com
Lĩnh vực hoạt động:Thương mại; Hành chính; Doanh nghiệp,….
Ngôn ngữ: Tiếng Việt,Tiếng Anh,…
Hoạt động nghề nghiệp hiện tại: PHÓ VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ