Members - Ngô Xuân Lực

Ngô Xuân Lực

Trọng tài viên

TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH, PHÓ VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ.

Chuyên môn: Thương mại; Hành chính; Doanh nghiệp

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh