Members - Nguyễn Đức

Nguyễn Đức

Phó chủ tịch Tracent

LUẬT SƯ; PHÓ CHỦ TỊCH TRACENT; TRƯỞNG VPLS PHẠM HƯNG; PHÓ CHỦ TỊCH TRUNG TÂM HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HCM

Chuyên môn: Thương mại; Doanh nghiệp; Hành chính

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh