Members - Nguyễn Mạnh Bình

Nguyễn Mạnh Bình

Trọng tài viên

Năm sinh: 1956
Nghề nghiệp: TRƯỞNG KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT HỌC VIỆN CÁN BỘ TP.HCM
Email: binh_ton56@yahoo.com
Lĩnh vực hoạt động: Thương mại; Hành chính; Kinh tế,….
Ngôn ngữ: Tiếng Việt,Tiếng Anh,…
Hoạt động nghề nghiệp hiện tại:TRƯỞNG KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT HỌC VIỆN CÁN BỘ TP.HCM