Members - Nguyễn Mạnh Bình

Nguyễn Mạnh Bình

Trọng tài viên

TIẾN SĨ LUẬT, TRƯỞNG KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT HỌC VIỆN CÁN BỘ TP.HCM.

Chuyên môn: Thương mại; Hành chính; Kinh tế

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh