Members - Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Thanh Bình

Trọng tài viên

CAO HỌC LUẬT, CỬ NHÂN KINH TẾ, CỬ NHÂN TRIẾT HỌC, NGUYÊN CHÁNH THANH TRA SỞ TƯ PHÁP TP.HCM.

Chuyên môn: Thương mại; Hành chính; Doanh nghiệp

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh