Members - Nguyễn Thanh Hoài

Nguyễn Thanh Hoài

Uỷ viên Tracent

LUẬT SƯ, KIẾN TRÚC SƯ, GIẢNG VIÊN

Chuyên môn: Thương mại, Xây dựng, Y tế, Đất đai

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh