Members - Nguyễn Thị Hồng Liên

Nguyễn Thị Hồng Liên

Uỷ viên Tracent

LUẬT SƯ ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM – TRỌNG TÀI VIÊN TRACENT

Chuyên môn: Chuyên về lãnh vực pháp luật doanh nghiệp, thương mại, xây dựng, đất đai, dân sự

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh