Members - Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Thu Hương

Trọng tài viên

CỬ NHÂN LUẬT, CỬ NHÂN KINH TẾ, NGUYÊN THẨM PHÁN TÒA KINH TẾ TP.HCM

Chuyên môn: Thương mại; Hành chính; Kinh tế

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh