Members - Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Thu Trang

Uỷ viên Tracent

LUẬT SƯ – VILEX LAW FIRM, TRỌNG TÀI VIÊN TRACENT

Chuyên môn: Kinh doanh – Thương mại, Thương mại quốc tế, Logistics

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh