Members - Nguyễn Văn Đức

Nguyễn Văn Đức

Trọng tài viên

Năm sinh: 1980
Nghề nghiệp: TRỌNG TÀI VIÊN TRACENT; LUẬT SƯ, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ VCCI
Email: ducnguyen@vcci.hcm.org.vn
Lĩnh vực hoạt động: Thương mại; Hành chính; Doanh nghiệp,…
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Hoạt động nghề nghiệp hiện tại: TRỌNG TÀI VIÊN TRACENT; LUẬT SƯ, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ VCCI