Members - Nguyễn Văn Đức

Nguyễn Văn Đức

Trọng tài viên

THẠC SỸ, LUẬT SƯ, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ VCCI

Chuyên môn: Thương mại, Doanh nghiệp; Kinh tế

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh