Members - Nguyễn Xuân Chiến

Nguyễn Xuân Chiến

LUẬT SƯ, THẠC SĨ LUẬT, TRƯỞNG VPLS NGUYỄN XUÂN CHIẾN.

Chuyên môn: Thương mại; Hành chính

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh