Members - Ông Nguyễn Văn On

Ông Nguyễn Văn On

Chủ tịch danh dự Tracent

LUẬT SƯ, TRỌNG TÀI VIÊN, LUẬT GIA, NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LUẬT GIA TP. HCM, NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH TRỌNG TÀI KINH TẾ TP. HCM. NGUYÊN CHỦ TỊCH TRACENT

Chuyên môn: Kinh doanh Thương mại; Đầu tư Xây dựng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh