Members - Phạm Đình Đức

Phạm Đình Đức

Trọng tài viên

PHÓ GĐ TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT BIÊN HOÀ CỦA HỘI LUẬT GIA BIÊN HOÀ

Chuyên môn: Thương mại, Doanh nghiệp; Kinh tế

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh