Members - Phạm Ngọc Hưng

Phạm Ngọc Hưng

Phó chủ tịch Tracent

Năm sinh: 1954
Nghề nghiệp: LUẬT SƯ; PHÓ CHỦ TỊCH TRACENT; TRƯỞNG VPLS PHẠM HƯNG; PHÓ CHỦ TỊCH TRUNG TÂM HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HCM
Email: lsphamhung@gmail.com
Lĩnh vực hoạt động: Thương mại, Kinh doanh, Đầu tư,….
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Hoạt động nghề nghiệp hiện tại: LUẬT SƯ; PHÓ CHỦ TỊCH TRACENT; TRƯỞNG VPLS PHẠM HƯNG; PHÓ CHỦ TỊCH TRUNG TÂM HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HCM