Members - Phan Tự Lập

Phan Tự Lập

Trọng tài viên

LUẬT SƯ, CỬ NHÂN NGOẠI THƯƠNG, CỬ NHÂN TOÁN-TIN HỌC, TRƯỞNG VPLS PHAN TỰ LẬP.

Chuyên môn: Thương mại; Hành chính; Kinh tế

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh