Members - Trần Thanh An

Trần Thanh An

Trọng tài viên

PHÓ GĐ CÔNG TY LD PT CĂN HỘ HƯỚNG CÔNG VIÊN

Chuyên môn: Thương mại, Doanh nghiệp; Kinh tế

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh