Members - Trần Thị Ngọc Hương

Trần Thị Ngọc Hương

Uỷ viên Tracent

TRỌNG TÀI VIÊN TRACENT, NGUYÊN CHÁNH THANH TRA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP.HCM

Chuyên môn: Thương mại; Hành chính; Doanh nghiệp

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh