Attorneys - Trịnh Thị Bích

Trịnh Thị Bích

Phó chủ tịch Tracent

PHÓ CHỦ TỊCH TRACENT; LUẬT SƯ; TRƯỞNG VPLS TRỊNH THỊ BÍCH

Chuyên môn: Tư vấn về lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp; Thương mại

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh