Members - Trịnh Thị Bích

Trịnh Thị Bích

Phó Chủ Tịch Tracent

PHÓ CHỦ TỊCH TRACENT, LUẬT SƯ, TRƯỞNG VPLS TRỊNH THỊ BÍCH

Chuyên môn: Tư vấn về lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp; Thương mại

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh