Members - Trương Thị Hòa

Trương Thị Hòa

Phó Chủ Tịch Tracent

LUẬT SƯ, GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, TRƯỞNG VPLS TRƯƠNG THỊ HOÀ, PHÓ CHỦ TỊCH TRACENT

Chuyên môn: Thương mại; Dân sự; Hình sự; Lao động; Hành chính

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh