Attorneys - Trương Thị Hòa

Trương Thị Hòa

Phó chủ tịch Tracent

LUẬT SƯ; GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC; TRƯỞNG VPLS TRƯƠNG THỊ HOÀ; PHÓ CHỦ TỊCH TRACENT

Chuyên môn: Thương mại; Dân sự; Hình sự; Lao động; Hành chính

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh