MẪU THOẢ THUẬN HOÀ GIẢI

Thỏa thuận hòa giải: Căn cứ thỏa thuận hòa giải của các Bên tại Điều ……………của Hợp đống số…………… ngày…………………, theo đó việc hòa giải sẽ được tiến hành tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh.

Download

MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành: …………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………
Số điện thoại (nếu có):

DOWNLOAD

KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của
các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân ……………………

DOWNLOAD

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà)…………………………………………….
Thư ký phiên họp: Ông (Bà).……………………………………………………………

DOWNLOAD