MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN

Căn cứ hợp đồng số ………………….. ký ngày…………………………… giữa Công ty A và Công ty B thể hiện như sau:….

Download

MẪU THOẢ THUẬN TRỌNG TÀI

Nay Công ty chúng tôi quyết định chọn Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh và chọn Trọng tài viên ……

DOWNLOAD

MẪU ĐƠN KIỆN LẠI

Tóm tắt nội dung vụ kiện lại:
Nêu thông tin về Hợp đồng mà tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng đó….

DOWNLOAD

MẪU BẢN TỰ BẢO VỆ

Cơ sở tự bảo vệ: Nêu thông tin về việc Bị đơn đã nhận được Đơn khởi kiện của Nguyên đơn.
.

DOWNLOAD