ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU

Đối với hợp đồng thương mại được viết bằng tiếng Việt hay tiếng Anh có nội dung giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại thì cần phải ghi rõ:

“Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết chung thẩm tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Tracent)”.

 

“All disputes originated from the contract will be finally settled by Ho Chi Minh City Commercial Arbitration Center (Tracent)”.