Đóng
hinh1
hinh2
hinh3
hinh4
quytac2
Quy Tắc Hoà Giải
danhsach
Danh Sách Trọng Tài Viên/ Hoà Giải Viên
dieukhoan
Điều Khoản Trọng Tài/ Hoà Giải Mẫu
bieuphi1
Biểu Phí Trọng Tài
bieuphi1
Biểu Phí Hoà Giải

Trọng tài

Điều khoản trọng tài mẫu

Đối với hợp đồng thương mại được viết bằng tiếng Việt hay tiếng Anh có nội dung giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại thì cần phải ghi rõ:

“Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết chung thẩm tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Tracent)”.

 

“All disputes originated from the contract will be finally settled by Ho Chi Minh City Commercial Arbitration Center (Tracent)”.

11/04/2018

Trọng tài Related