QUY TRÌNH TỐ TỤNG

TÓM TẮT QUY TRÌNH TỐ TỤNG CỦA TRACENT

 

1. Nguyên đơn nộp đơn khởi kiện

Kèm theo hồ sơ chứng cứ và chọn TTV.

2. TRACENT tiếp nhận hồ sơ

Kiểm tra tài liệu của nguyên đơn. Sau khi nguyên đơn nộp tạm ứng phí trọng tài, vụ kiện được chính thức thụ lý. TRACENT gửi bị đơn bản sao toàn bộ hồ sơ chứng cứ của nguyên đơn.

3. Bị đơn nộp Bản tự bảo vệ

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu của nguyên đơn do TRACENT gửi, bị đơn phải nộp Bản tự bảo vệ, chọn TTV và đơn kiện lại (nếu có) kèm tài liệu, chứng cứ liên quan. Nếu bị đơn không hồi đáp, trong vòng 7 ngày làm việc tiếp theo, Chủ tịch TRACENT quyết định chỉ định TTV cho bị đơn.

4. Thành lập Hội đồng trọng tài (HĐTT)

Trừ trường hợp các bên chọn 01 TTV duy nhất theo thỏa thuận trọng tài, 2 TTV được chọn hoặc chỉ định nêu trên bầu TTV thứ ba làm Chủ tịch HĐTT để giải quyết vụ tranh chấp.

5. TRACENT chuyển toàn bộ hồ sơ vụ kiện cho HĐTT

Sau khi HĐTT thành lập, TRACENT chuyển hồ sơ vụ kiện cho HĐTT xem xét giải quyết.

6. Chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp

HĐTT tiến hành nghiên cứu tài liệu, chứng cứ, xác minh sự việc, có thể mời giám định theo yêu cầu của các bên để làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến vụ tranh chấp.

7. Phiên họp giải quyết tranh chấp

Khi có đủ thông tin cần thiết để giải quyết vụ tranh chấp, HĐTT quyết định triệu tập các bên tham dự phiên họp giải quyết vụ tranh chấp.

8. Ban hành phán quyết trọng tài

Phán quyết của trọng tài có thể ban hành ngay tại phiên họp giải quyết tranh chấp hoặc chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp giải quyết vụ tranh chấp.