Quy trình tố tụng của TRACENT

Nguyên đơn nộp đơn khởi kiện

Nguyên đơn nộp đơn khởi kiện kèm theo hồ sơ chứng cứ và chọn Trọng tài viên.

Tiếp nhận hồ sơ

Sau khi nguyên đơn nộp tạm ứng phí trọng tài, vụ kiện được chính thức thụ lý. TRACENT gửi bị đơn thông báo kèm hồ sơ chứng cứ của nguyên đơn.

Bị đơn nộp Bản tự bảo vệ

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu của nguyên đơn do TRACENT gửi, bị đơn nộp Bản tự bảo vệ, chọn Trọng tài viên và đơn kiện lại (nếu có) kèm tài liệu, chứng cứ liên quan. Nếu bị đơn không hồi đáp trong vòng 7 ngày làm việc tiếp theo, chủ tịch TRACENT quyết định chỉ định Trọng tài viên cho bị đơn.

Thành lập Hội đồng trọng tài

Trừ trường hợp các bên chọn một Trọng tài viên duy nhất theo hình thức Trọng tài vụ việc, hai Trọng tài viên sẽ được chọn hoặc chỉ định bầu Trọng tài viên thứ ba làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài để giải quyết vụ tranh chấp.

Chuyển hồ sơ cho Hội đồng trọng tài

Sau khi Hội đồng trọng tài được thành lập, TRACENT chuyển hồ sơ vụ kiện cho Hội đồng trọng tài xem xét giải quyết.

Chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp

Để chuẩn bị cho phiên họp giải quyết tranh chấp, Hội đồng trọng tài tiến hành nghiên cứu tài liệu, chứng cứ, xác minh sự việc, có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và/hoặc mời giám định  theo yêu cầu của các bên hoặc nếu Hội đồng trọng tài thấy cần thiết để làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến vụ tranh chấp.

Phiên họp giải quyết tranh chấp

Khi có đủ thông tin cần thiết để giải quyết vụ tranh chấp, Hội đồng trọng tài quyết định triệu tập các bên tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp.

Ban hành phán quyết trọng tài

Phán quyết của trọng tài có thể ban hành ngay tại phiên họp giải quyết tranh chấp hoặc chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp giải quyết tranh chấp. Trường hợp tại Phiên họp giải quyết tranh chấp, các bên trong tranh chấp hòa giải được với nhau. Hội đồng trọng tài sẽ ra quyết định Công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm và có hiệu lực thi hành như phán quyết trọng tài.